CONSEPT IV

 1. Sprijin pentru cadrele didactice

În cadrul proiectului CONSEPT, profesorii şi maiștrii din școlile profesionale beneficiază de un program de formare profesională continuă, care ajută profesorii să fie în pas cu schimbările din domeniu. Acest program se axează pe metodologia de învățare centrată pe elev și asigură calitatea demersului didactic. Proiectul oferă instruiri axate pe anumite necesități și vine în ajutorul cadrului didactic la anumite subiecte specifice. Activitățile de formare sunt realizate de formatori competenți de la Departamentul Formare Continuă de la UTM. Oferta de formare a cadrelor didactice oferită de UTM, va fi transformată în învățarea mixtă (parțial on-line/parțial contact direct) și fracționate in unități mai mici.

Proiectul propune cadrelor didactice două programe complexe de instruire la subiectele Gândire critica pentru dezvoltarea competentelor profesionale și Portofoliul si proiectul modular în învățământul profesional tehnic.

Proiectul CONSEPT ajută cadrele didactice să-și formeze abilități digitale, din perspectiva utilizării tehnologiilor informaționale la distanță în învățământul profesional tehnic.

2. Elaborarea standardelor de calificare și evaluarea rezultatelor  învățării

CONSEPT oferă asistență Direcției cadrul național al calificărilor al MEC în elaborarea standardelor de calificare în conformitate cu cerințele pieței muncii, precum și în dezvoltarea cadrului metodologic aferent. Standardele de calificare definesc rezultatele învățării pe care trebuie să le demonstreze elevul/formabilul la final de program. În scopul asigurării validității, credibilității și transparenței evaluării, standardul de calificare include strategia de evaluare, care descrie modalitatea și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării demonstrate de elev/formabil. Pentru a facilita implementarea standardelor de calificare, și în mod special, aplicarea procedurilor de evaluare, proiectul susține elaborarea instrumentelor de evaluare. Standardele de  calificare dezvoltate în cadrul proiectului pot fi accesate pe site-ul MEC.

3. Mijloace media de predare-învățare
Proiectul susține crearea unei comunități practice de profesori, care să utilizeze instrumente digitale în procesul de instruire  și să elaboreze conținuturi digitale. Platforme precum Google Classroom, Moodle și alte instrumente sunt printre primele inovați care urmează să fie introduse în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Obiectivul acestei componente a proiectului CONSEPT este de a încuraja învățarea activă, în care elevul nu doar consumă cunoștințe, ci și le prelucrează activ.

Proiectul va acorda sprijin pentru dotarea claselor-multimedia pentru a facilita  utilizarea TIC în predare, instituțiilor în care sunt cadre didactice interesate de acest domeniu și dedicate meseriei. Materialele didactice dezvoltate în cadrul proiectului pot fi acesate pe site-ul www.meseriamea.com. 

4. Dezvoltarea organizațională
Scopul componentei este consolidarea competențelor profesionale ale managerilor și dezvoltarea organizaţională a şcolilor din instituțiile partenere, prin oferirea unui suport profesional echipelor manageriale

Proiectul acordă asistență în armonizarea instrumentelor de raportare pentru îmbunătățirea calității managementului școlii. Proiectul CONSEPT în colaborare cu Ministerul Educației și alte părți interesate își propune să armonizeze toate abordările existente în școlile profesionale partenere pentru a crea o claritate referitor la instrumentele necesare de utilizat și modalitatea de lucru.

Proiectul pune la dispoziția cadrelor manageriale, de asemenea câteva ghiduri care abordează multiple aspecte actuale și relevante ale managementului asigurării calității. Lucrările în cauză, valorifică experiența experților-autori transpusă în suporturi metodologice destinate managerilor proactivi, care tind spre realizarea obiectivelor profesionale și organizaționale în condiții de eficiență și calitate.

5. Participarea tineretului
Proiectul asigură în continuare asistență Consiliului Național al Elevilor din ÎPT. Proiectul “Consiliul elevilor la nivel de școală” ajută consiliile elevilor din școlile partenere. Se organizează, de asemenea, ateliere regionale pentru schimb de experiență și opinii ale reprezentanților consiliilor elevilor. În plus, sunt prevăzute elaborarea și difuzarea a două ghiduri privind crearea și funcționarea consiliilor elevilor: un ghid pentru profesioniști (coordonatori ai consiliilor) și unul pentru elevi.

Instruiri pentru personalul școlar privind drepturile copilului: CIDDC / CRIC colaborează cu managerii instituțiilor ÎPT (la nivel național), dar și cu profesorii și maiștrii, precum și cu personalul auxiliar pentru ca aceștia să fie mai receptivi, să înțeleagă tineretul mai bine și să aibă o comunicare mai bună cu tinerii. 

Suport general pentru Ministerul Educației în problemele drepturilor copilului. În cadrul proiectului, CIDDC / CRIC susține Ministerul Educației să adapteze politicile și reglementările sale la cerințele privind respectarea drepturilor copiilor. 

6. Infrastructura
În cadrul proiectului, 2 instituții-partenere vor beneficia de sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor în cămine.  Acestea sunt selectate în baza unor criterii prestabilite, iar lucrările de îmbunătățire vor fi identificate împreună cu consiliile locale ale elevilor.
Această componentă este susținută financiar de Fundația Medicor (Liechtenstein) și Fundația Liechtenstein Development Service (LED).

7. Sprijin Comitetelor Sectorial
Proiectul colaborează cu câteva comitete sectoriale de mai mult timp, aceasta limitându-se la elaborarea standardelor ocupaționale și de calificare. Proiectul extinde colaborarea cu Comitetul Sectorial pentru formare Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante și Comitetul Sectorial pentru formare profesională în industria ușoară, în susținerea inițiativelor de formare profesională, care corespund obiectivelor proiectului.

Pentru mai multe detalii accesați Conceptul de proiect.

slide2